بیکاری در گیلانغرب بە بیش از ٥٠ درصد رسید

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان طبق  اظهارات مسئولین و کاربدستان دولتی جمهوری اسلامی ایران  نرخ بیکاری در گیلان غرب بیش از ۵۰ درصد  میباشد و  رتبه اول بیکارترین شهر در سطح ایران را بە خود کسب کردە است.

گیلانغرب، مرکز شهرستان گیلانغرب واقع در غرب استان کرماشان  است. بیشتر مردم این شهر از ایل کلهر هستند که بزرگترین ایل کوردستان می‌باشد. بیشتر شهروندان گیلان غرب بە ایین یارسانی معتقد هستند جمعیت پیروان اهل حق در ایران در محدوده ۲ میلیون برآورد شدە است و  حکومت  و قوانین جمهوری اسلامی ایران با نگاە تبعیض امیز و امنیتی بە کسانی کە بە این ایین معتقد هستند برخورد میکنند.

در گیلانغرب ظرفیت های  زیدای موجود است کە از جمەلەی ان را میتوان خط لوله های گاز متان، وجود بازارچه مرزی، وجود ذخیره قطعی ١١ میلیون تن معادن شامل قیرطبیعی، گچ، آهک، سنگ و ذغال سنگ ،  سد زاگرس، دایک گیلانغرب و سد شرفشاه و عرصه های تفریحی و گردشگری،حوزه باغداری و کشاورزی  نام برد اما ضعف زیرساخت ها و روند کند و دست و پا گیر بروکراسی اداری و نگاە امنیتی کاربدستان دولت بە این شهرستان سرمایەغذاری  بخش خصوصی را در این شهر بکلی معطل کردە است.

فرماندار گیلانغرب  در همین راىطە اظهار داشت کە حوزه اشتغال در معادن را بستری برای برون رفت از محرومیت و شمار پروانه های بهره برداری معدنی این شهرستان را ٣٦  فقره با اشتغالزایی ٣٧٨  تن اعلام کرد کە این تنها واحد صنعتی فعال در این شهرستان میباشد کە مدیران  و کارمندان ردە بالای  این واحد صنعتی ساکنین شهرهای دیگر غیر از گیلانغرب گزارش شدە است.

طىق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان بر أساس آمارهای دولتی  در سال ٩٤  درامد سالانە شهروندان شرق کوردستاناز میانگین کشوری بسیار پایینتر بودە است و بر أساس همین امار  از سال ٨٥  درامد سالانە شهروندان شرق کوردستاننزدیک بە یک میلیون و نیم تومان  بودە، این درحالی است کە میانگین  درآمد سرانە ملی  در حدود سە میلیون و چهارصد هزار تومان  در ان مدت  بە ثبت رسیدە است و بر این اساس می بینیم کە این سە استان سنە(کوردستان) ، کرماشان و ایلام از نظر میزان درآمد سرانە در میان استانهای ایران در ردیف   ٢٩و ٣٠  و ٣١ قرار گرفتە است.

جـمعیت حقوق بشر کوردستان