کارگران غرب اگزوز سە ماە بدون حقوق

بر اساس گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است کارگران غرب اگزوز سە ناە است کە حقوق و مزایای کاری خود را دریافت نکردەآند و کارفرمای کارخانه اقدام بە اخراج کارگران معترض نمودە است.

بر اساس همین گزارش در روزهای اخیر کارگران شرکت غرب اگزوز در اعتراض به مطالبات پرداخت‌نشده خود باره‌ها دست به تجمع زده‌اند و خواستار دریافت سه ماه دستمزدهای معوقه و مزایای کاری و بیمه بیکاری‌شان در مقابل این واحد تولیدی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان می‌باشند.

شایان‌ذکر است کە کارفرمای این واحد صنعتی اعلام کردە است کە شرکت مذبور ورشکست شدە است و قادر بە پرداخت دستمزد و مزایای کارگران نیست.

در همین رابطه آمده است کە از اول سال جاری تاکنون بیش از ٧٠ واحد صنعتی در شرق کوردستان تعطیل و یا نیمە تعطیل شدە است این در حالی است کە مسئولان دولتی در سال جاری با وعدە وعیدهایی از قبیل سرمایەگذاری دولت در بخش خصوصی در شرق کوردستان بارها اعلام کردەآند کە وضعیت اقتصادی شهروندان شرق کوردستان را بە طرف بهبودی هدایت می‌کنند؛ اما حاصل این وعدە وعیدها تنها بیکاری و تعطیلی مراکز صنعتی در بخش‌های خصوصی بودە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان