شهریه ١٥٠ هزارتومانی در مدارس بوکان/ شرط نام نویسی در سال تحصیلی جدید

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است اداره آموزش‌وپرورش بوکان با فرستادن نامەای بە والدین دانش آموزان دوره‌های آموزشی از آن‌ها خواستە است کە برای نام‌نویسی فرزندانشان مبلغ ١٥٠ هزار تومان بە حساب اداره مذکور واریز نمایند. در غیر این صورت از نام‌نویسی فرزندان آن‌ها در سال تحصیلی جدید جلوگیری بە عـمل خواهد آمد.

در همین رابطە حکومت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون جهانی حقوق کودک را امضا و موظف شدە است کە بر طبق کنوانسیون عمل نماید لذا طبق قوانین آموزش و پروش در ایران دوره‌های آموزشی برای کودکان و جوانان اجباری بودە و دولت موظف است کە هزینه کامل این دوره‌ها را برای دانش آموزان پرداخت نماید

لازم بە ذکر است بسیاری از کارشناسان و فعالین مدنی در شرق کوردستان معتقدند کە گرفتن شهریە از دانش آموزان شرق کوردستان از طرف اداره آموزش‌وپرورش از سیاست‌های فقیر سازی و تهیدستی کردن شهروندان است کە جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بکار می‌برد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان