مریوان؛ انتقال یک شهروند به زندان حکومت

KMMK :

دوشنبه 24 آذر 1399خورشیدی، یک شهروند با “خیرت پروازه” 30 ساله فرزند رحمان اهل روستای “نی” از توابع شهرستان مریوان جهت تحمل حبس بە زندان حکومت در این شهر منتقل شد.

نامبرده در تاریخ 19 خرداد سال جاری از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مریوان بازداشت و در اوایل مرداد با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بود.

آقای”خیرت” پیشتر توسط دادگاه جمهوری اسلامی در این شهر به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

لازم به یادآوری است این شهروند در تمام طول دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

بر اساس گزارش، نامبردە به “عضویت در یکی احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” متهم شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان