آیناز زارع به حبس محکوم شد

KMMK:
دوشنبه 26 آبان 1399شمسی، آیناز زارع که هفده سال سن دارد، توسط شعبه اول دادگاه کیفری حکومت ایران در شهر اورمیه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این نوجوان هفده ساله به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب آزادی کوردستان (پاک) به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
قابل ذکر است که نامبرده از حق داشتن وکیل محروم بوده و وکیل تسخیری داشته است.

آیناز زارع بە همراه مادرش شهناز صادقی‌فر از مهر 1398 توسط نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بانە بازداشت و تاکنون زندانی بوده است.
شهناز صادقی‌فر مادر آیناز عضو حزب آزاد کوردستان بود، پس از جدایی از این حزب و گرفتن اماننامە از ادارە اطلاعات از طریق مرز بانە به شرق کوردستان بازگشتە و در لحظه ورود بازداشت شدند.
قابل ذکر است که شهناز صادقی‌فر نیز سەشنبە 31 تیر سال جاری توسط شعبە دوم دادگاه انقلاب ایران در اورمیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام ”عضویت در پارت آزادی کوردستان (پاک)“ بە پانزده سال حبس محکوم شدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان