اردبیل: محرومیت یک زندانی سیاسی از حق مرخصی

KMMK:

یک زندانی سیاسی به نام “سید سامان حسینی” اهل ربط از توابع سردشت که در زندان اردبیل زندانی است از حق مرخصی محروم می‌باشد.

نامبردە در اردیبهشت‌ 1399 به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران به 2 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان اردبیل محکوم شدە بود.

سید سامان حسینی اسفندماه 97 در زمان خدمت سربازی اجباری از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و بە بازداشتگاە های حکومت ایران در شهرهای سردشت و ارومیه منتقل شده بود.

شایان ذکر است که سید سامان حسینی مرداد 1399به زندان اردبیل تبعید شدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان