جلال رستمی به زندان منتقل شد

KMMK:
طی چند روز گذشته، جلال رستمی شهروند کامیارانی که به حبس محکوم شده بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت و به زندان حکومت ایران در کامیاران منتقل شده است.

نامبرده ابتدا توسط شعبه یک دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه به ریاست قاضی «سعیدی» به اتهام «عضویت و همکاری با احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران» و «تبلیغ علیه نظام» به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد که نهایتاً در دادگاه تجدید نظر حکومت ایران در شهر سنه این حکم به 2 سال و 6 ماه تقلیل یافت.
پنجشنبە 23 اسفند 1397 جلال رستمی از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ادارە اطلاعات رامسر در استان مازندران بازداشت شد. پس از دو روز به اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه منتقل شد و پس از نزدیک بە سە ماه حبس با وثیقە نیم میلیارد تومانی موقتا از زندان آزاد شد.
بازداشت و انتقال این زندانی سیاسی در حالی است که وضعیت زندانها و شیوع کرونا در آنها بسیار وخیم اعلام شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان