سنە؛ وادار کردن دو فعال مدنی بە اعتراف اجباری

KMMK:

یکشنبە 12 آبان 1399 خورشیدی، فریدە ویسی فعال مدنی و فرھنگی با انتشار ویدیویی اعلام کرد که: ادارە اطلاعات سنه از طریق شکنجه وی و همسرش سیروس عباسی را وادار به اعتراف کرده‌اند.

نامبردە اذعان کرد: بدون ارتکاب ھیچ جرمی و با وجود بیماری، دەھا روز در سلول انفرادی بازداشت بودە و بازجویان ادارە اطلاعات تحت شکنجە آزادی او را تا روز دادگاە منوط بە قبول اعتراف اجباری بە ارتباط با احزاب اپوزیسیون کورد قرار دادە‌اند.

سناریویهای شکنجه برای وادار کردن فعالان سیاسی، فرهنگی در ایران یکی از روشهای نظام‌مند این رژیم است که در طول سالهای متمادی استفاده کرده و به همین دلیل است که هزاران فعال در کنج زندانها به سر می برند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان