لورستان؛ وجود قرص اینبار دربیسکویت موجب نگرانی مردم شد

KMMK:

وجود قرص های مشکوک در بیسکویت های ساقه طلایی درفروشگاه های شهرستان “الشتر” استان لورستان موجب نگرانی مردم در این استان شرق کوردستان شد.

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، یکی از شهروندان الشتر با مشاهده قرص در بیسکویت ساقه طلایی بلافاصله موضوع را بە رسانهای محلی ارسال کرد.

در همین رابطه و پس از رسانه ای شدن موضوع وجودقرص ها دربیسکویت، رئیس انتسابی مرکز بهداشت شهرستان الشتر اعلام کرد؛ قرص های مشاهده شده، به آزمایشگاه این مرکز منتقل و آزمایش خواهد شد.

لازم به ذکر است که وجود قرص های مشکوک دربیسکویتهای ساقه طلایی موجی از نگرانی درسطح شهرستان را به وجود آورده است.

باید یادآور شد که چند ماه قبل نیز در شهر های شرق کوردستان وجود قرصهایی مشابە در کیک های خوراکی آشکار و فضای نگران کننده ای در میان شروندان این بخش از کوردستان به وجود آورده بود.

عدم نظارت دقیق سازمانهای بهداشتی و کنترل کیفیت، همچنین رانت خواری و فرهنگ رشوه خواری در سیستم اداری دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی ایران، بعضا در چنین مقاطعی از زمان موجب نگرانی و تحمیل خسارتهای مادی و سلامتی بر شهروندان شرق کوردستان خواهد بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان