سنە؛ تداوم بازداشت یک شهروند در بازداشتگاه اداره اطلاعات

KMMK:

خبات مفاخری، شهروند اهل شهرستان سنه بیش از50 روزاست در بازداشتگاه اداره اطالاعات این شهر به سر می برد.

نامبرده در تاریخ 6شهریورماه 1399خورشیدی بدون ارائه حکم قضایی و با ضرب و شتم و تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

نیروهای امنیتی همچنین به تفتیش منزل آقای مفاخری پرداخته و برخی وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود بردند.

بر اساس گزارش، نامبردە از اعضای جمعیت کردستان سبز است که در حوزه محیط زیست فعالیت میکند.

تا لحظه انتشار این خبر، از اتهامات واردە علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان