سنە: آزادی بهرام قاسمی با تودیع وثیقه

KMMK:

شهروند اهل روستای “میراو” ژاورود از توابع سنه با نام «بهرام قاسمی» با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران در سنه به صورت موقت آزاد شد.

بر اساس گزارش، بهرام قاسمی که روز 10 مهرماه از سوی نیروهای امنیتی جمهوریاسلامی ایران بازداشت و به اداره اطلاعات حکومت در سنه منتقل شده بود، پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

لازم به یادآوری است که در تاریخ مذکور برام قاسمی و کیهان شیرینی هر دو اهل روستای میراو به اتهام همکاری با احزاب کورد اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان