زخمی شدن 4 کولبر در مرز نوسود

KMMK:
شب دوشنبه 31 شهریور1399 خورشیدی، 4کولبر با هویت”هدایت” و “نامدار” اهل ثلاث باباجانی در اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران زخمی شدە اند.
تا لحظه آماده کردن این خبر، هنوز هویت دو کولبر دیگر مشخص نشده است.
بنا بە گزارشهای رسیدە این کولبران زخمی جهت مداوا بە مراکز درمانی در پاوە منتقل شدە اند.
بر اساس دادە های کانون حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 54 کولبر و کاسبکار کشتە و 128کولبر و کاسبکار دیگر هم توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان زخمی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان