سنە: بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی

KMMK:

شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی، یک شهروند شهر سنه به نام ” صابر صالحی”از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سنه بازداشت شد.

براساس گزارش: نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به منزل نامبرده یورش برده و بدون دلیل و حکم قضایی وی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

گفتنی است که تا لحظه آماده کردن این خبر از علت و مکان نگهداری و وضعیت آقای صالحی هیچ اطلاعاتی در دست نیست و علی رغم پیگری، خانواده اش تاحالا نتوانسته اند از وضعیت فرزندشان باخبر شوند.

براساس داده های کانون آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاحالا به احتساب این مورد ۱۵۹ نفر در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بر کوردستان