وضعیت جسمی محمدصدیق کبودوند بنابه نظر پزشکی، “بسیار وخیم” گزارش می‌شود.

طبق گزراسێ کە بدست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است امروز چهاشنبە ١٢ خرداد ماە  پزشکان بیمارستان طالقانی در تهران به اعضای خانواده کبودوند گفته‌اند که احتمال  میرود کە قلب اقای محمد صدیق  کبودوند از کار بیفتد. همچنین عنوان گردیده که فشار خون وی  به شدت کاهش یافته و دستگاه گوارش ایشان نیز دچار خونریزی گشته است.

در گزارش امدە است کە  وضعیت وخیم آقای کبودوند  توسط پزشکان بیمارستان طالقانی به مقامات زندان اوین ارجاع داده‌اند.

محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان و زندانی سیاسی در اعتراض به پرونده سازی به پرونده‌سازی و تشدید فشارها و اذیت و آزار مقامات امنیتی، بیست و شش روز پیش اعتصاب غذا کرد.

در یکی دو روز اخیر که وضعیت جسمانی کبودوند وخیم گزارش شده آزمایشات مختلف پزشکی شامل؛ نوار قلب، آنژیو، ام آر ای همگی بر وخیم بودن وضعیت جسمانی و سلامتی کبودوند دلالت دارند.

جـمعیت حقوق بشر کوردستان