جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

آتش سوزی در جنگلهای سەوڵاوا

بر اساس اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، جنگلهای بلوط شهرستان سەوڵاوا در شدق کوردستان دچار حریق شدە و خسارت زیادی بە ان وارد شدە است، بە گفتە شاهدین محلی افرادی ناشناس بە عم این جنگلها را آتش زددەاند.
شرایط آب و هوایی گرم منطقه ی سرواباد باعث خشکی زود رس مراتع آنجا میشود. خشکی زودرس مراتع زمینەهای حریق کامل درختان را فراهم کردە و این افراد و گروه ها با استفادە از موقعیت ، اقدام بە نابودی این جنگلها می کنند.

جنگلهای زاگرس بخصوص در نواحی مریوان ،سردشت، پیرانشهر، ایلام و سرواباد هر سالە طعمه آتش شده و نیروهای نظامی ایران به منظور جلوگیری از پوشش طبیعی و کامل این جنگلها،  اقدام به نابودی آنها می کنندکنند.

نیروهای نظامی ایران هدف خود را جلوگیری از استفاده احزاب اپوزیسیون کورد اعلام کرده و می گویند،  این جنگلها در صورتی که تنک نباشند موقعیت دفاعی برتر را نصیب این احزاب می کند.
در ارتباط با آتش سوزی اخیر  جنگل های سەرچاوە،  مردم و فعالان محیط زیست عضو  انجمن سبز چیا توانسته اند این آتشسوزی را مهار کنند، طبق گزارشات رسیده وسعت زیادی از جنگلها در آتش سوخته است .

شایان ذکر است در این چند روز بهاری مناطق بکر و منحصر به فرد طبیعت  کوردستان در شهرستانهای دیگر از جمله سردشت، بانه، پاوه مریوان، سەوڵاوا و ایلام …دچار آتش سوزی شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

پیرانشار: اعدام یک شهروند محکوم به قصاص

ه د پ اعلام کرد : ۸۱ زن توسط دولت ترکیه کشته شده اند

وضعیت وخیم زندانی سیاسی کورد محمد عبداللهی