عدم مهار آتش سوزی کبیرکوه در استان ایلام

بە گزراش گزراشگر جمعێت حقوق بشر کوردستان روز یکم دوشنبە دوم خردادماە کوهستان کبیر کوە در ایلام اتش گرفت و تاکنون نیروهای اتش نشانی ایلام اقدامی جهت خاموش کردن ان نکردەاند.

در همین گزارش امدە است کە باوجود اینکە  مردم روستاها و فعالین محیط زیستی بارها با مرکز اتش نشانی ایلام تماس برقرار کردە و خواهان اقدم فوری و خاموش کردن اتش کبیر کوە شدەاند تاکنون خبری از نیروهای اتش نشانی در منطقە نیست و امکان  دارد اتش بە مناطق دیگر  از جملە ابدانان نیز سرایت کند.

همچنین امدە است کە مردم روستاها و فعالین محیط زیستی بە دلیل کمی امکانات قادر بە مهار کردن  اتش  با وجود تلاش نزدیک بە یک هفتە نیستند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان