جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

یک کولبر کشتە و چهار تن دیگر بە شدت زخمی شدند

طبق گزارشی که به جمعیت حقوق بشرکردستان رسیده روزچهرشنبه ۲۲اردیبهشت ۱۳۹٥خورشیدی بعلت تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران،یک کولبرکوردکشته وچهار کولبردیگرنیز بشدت زخمی شده اند،روزچهارشنبه ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۵خورشیدی گرمان امینی پسروحدت ۳٦ساله اهل روستای دشوان ازتوابع سلماس جزو   (ارومیه)همراه بابرادرش رحیم امینی۳۳ساله وکریم اتمانی پسرفرامرز۳٨ساله وکوهزاداتمانی پسرافروز۲٦ساله وصمدگلمحمدی فرزندعلی ۲۹ساله ،هدف تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرارگرفتند .

طبق گزارش رسیده گرمان امینی درهمان لحظه جان میسپاردوچهارشهروند دیگرنیزبه سختی مجروح گشته وآنهارابه بیمارستان شهرسلماس اعزام میکنند.بنابه گزارش یادشده وضعیتشان وخیم اعلام شده است.منبع خبری فوق ازعائله مندبودن وتنها نان آوربودن گرمان خبرداده اند،

ضمن پیگیریهای مداوم ومکرر خانواده ایشان نیروهای سپاه تاچندروز ازبازپس دادن جنازه ی نامبرده امتناع ورزیده وتحویل خانواده اش نداده اند.

درگزارشگرخبری فوق همچنین تاکید تنهاگناه وجرم آنهارا کولبری اعلام کرده .واینکه نیروهای سپاه بعدازارتکاب جنایت یادشده درهمان شهروحواشی آن ایست بازرسی گذاشتە وتمامی راههای ورود وخروج رامسدودکرده اند.وتنهابابهانه جویی ازرویدادفوق دست به اذیت وآزارمردم وبازرسی ماشینهای شخصی زده ،که سبب ناراحتی واعتراض مردم رافراهم نمودە است.شایان ذکراست که کولبران مناطق مرزی بابردن وآوردن لوازم عادی وروزمره ی زندگی مثل چای واثاثیه ی منزل ،مایحتاج زندگی راباهزاران بارمشقت وروبروشدن بامرگ وتیراندازی نیروهای سپاه پاسداران تأمین می کنند.

جمعیت حقوق بشر کردستان

Related posts

در کوردستان مین همچنان قربانی می گیرد

بازداشت دو جوان كورد در شهر بانه

احراز هویت یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری