لورستان: بازداشت یک فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

روز جمعه ۶ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، راپورتی در مورد بازداشت یک فعال مدنی به نام « رضا صوفیوند » اهل شهرستان درود از استان لورستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری به جمعیت حقوق بشر کوردستان رسید.

بر اساس گزارش ارسالی از منبع مطلع: نیروهای امنیتی که متعلق به اداره اطلاعات حکومت ایران بودند پس از بازداشت این فعال مدنی وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

طبق اظهارات منبع نزدیک به آقای صوفیوند: نیروهای اداره اطلاعات در هنگام بازداشت هیچگونه مدرک قضایی ارائه نداده و تاکنون از سرنوشت نامبرده اطلاعی در دست نمی باشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران طی دوماه گذشته در سرتاسر شرق کوردستان موجی از بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام سنگین برای جوانان این بخش از کوردستان راه انداخته که بیشتر آنها بر اساس اتهامات واهی و بدون حضور وکیل مدافع بازداشت شده گان و گاها در دادگاه های چند دقیقه ای فورمالیته به وقوع می پیوندد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان