ضرب و شتم زندانی سیاسی سابق کورد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است: در ساعت یک بامداد  شنبە ٨ خرداد ماە   نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در میدان شهرسنندج بە علی  ویسی در شهر سنە کە خردەفروشی میکرد حملە کردە و او  را با  ازار و اذیت فروان ، خشونت  و برخورد ناشایست مجبور کردەاند کە وسایل خود را جمع و مانع کسب  و کار نامبردە شدەاند.

در گزارش امدە است کە  دستفروش نامبردە از زندانیان  سیاسی سابق و از فعالین حقوق بشری میباشد.  و دلیل اینکە چرا وی بە چنین شغلی روی اوردە است را  عدم اجازە کار بە وی در در ادارت و محافل دولتی نامیدە اند. لذا  وی برای تامین نیازهای روزانە خود و خانوادە، بساط چایی و سیگار فروشی، در میدان اصلی در شهر سنە  برپا کردە است.

بسیاری از زندانیان  سیاسی و مدنی سابق در شرق کوردستان  برای تامین مخارج زندگی  خود مجبور شدەاند کە بە کارهایی از قبیل دستفروشی و کارگری روی بیاورند. مامورین اطلاعاتی و  نیروهای انتظامی  نیز با ایجاد مشکلات فروان و برچیدن محافل دستفروشی انان، هر روزە بیشتر از پیش برای انها مزاحمت بعمل میاورد،

از جملە سیاستهای تبعیض امیز جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از سرمایەگذاری و ایجاد اشتغال در کوردستان است و نبود بستر مناسب برای فعالیتهای معیشتی، مشکلات فروانی را برای شهروندان شرق کوردستان بوجود اوردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان