جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

جوان اهل شنۆ خودکشی کرد

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان جمال سلطانپور از اهالی شنۆ در استان ارومیە در شڕق کوردستان  جانش را از دست داد.

در گزارش امدە است کە این جوان چند روز پیش با مصرف کردن تعداد زیادی قرصهای روانگردان قصد خودکشی را داشتە است اما  خانوادە وی از این عمل وی اگاە شدە و وی را بە بیمارستان شهر منتقل کردند کە امروز چهارشنبە ٦ خرداد ماە در بیمارستان جانش را از دست داد.

لازم به ذكر است كه از ابتداى سال جارى تاكنون بيش از٢٨ مورد خود كشى از شرق كوردستان گزارش شدە است.

در ادمە باید افزود کە بیشتر افرادی کە اقدام بە خودکشی کردەاند قشر جوان و بلاخص دختران وزنان جوان بوده اند كه از جمله عوامل آن مى توان به معضلات اجتماعی، فقرمالی، عدم وجود منابع شغلی ودرامد زا، مشکلات خانوادگی، تبعيض جنسيتى و..اشاره كرد.

حکومت جمهورى اسلامى ايران به مثابه سالهاى گذشته با محروم نگە داشتن ملت کورد در شرق کوردستان از لحاظ اقتصادى ،فرهنگی،ایجاد اشتغال و…. بزرگترین مسبب موج گستردە خود کشی ها در این بخش کوردستان می باشد.

جـعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

ربوده شدن دو جوان توسط لباس شخصی ها در مریوان

اجرای حکم اعدام قاتل یک زن اهل “ایلام” در ملاء عام

برگزاری جلسه واخواهی به حکم صادر شده علیه شعبان محمدی