کاتی یری:تصویب متن قانون لغو مصونیت از نمایندگان اشتباهی تاریخیست

 

درچهاچوب عکس العملهایی که برضد لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمانی شمال کوردستان در پارلمان ترکیه ،کاتی بری مسـئول رسیدگی به پرونده ترکیه در پارلمان اتحادیه اروپا۲۰ مه ۲۰۱۶اعلام کردند:ترکیه باتصویب لغومصونیت قضایی نمایندگان اشتباهی فاحش وتاریخی مرتکب شد.

خبرگزاری NRT بااشاره به اخبار منتشرشده از آژانس دوغان آنجاکه کاتی بری میگوید:”لغومصونیت قضایی نمایندگان HDP درپارلمان ترکیه اشتباهی برزگ در به حاشیه راندن استانداردهای دمکراسی ست .

خبرگزاری NRTدرادامه خبری اینچنین اشاره میکند ،درواکنش دیگری نمایندگان ائتلاف سرخ-سبز درپارلمان بلژیک اعلام کردند،HDP اراده ملیونها انسان بوده و تنها نیست.

صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترکHDP بعدازنشست فراکسیون HDP درپارلمان درخصوص تصویب چنین قانونی ذکرکردند: هیچکدام از نمایندگان مابرای پاسخ دادن بە شکایات صورت گرفتە ترکیه به دادگاه نمیروند،چونکه چنین کنشی راطبیعی ندانسته وما در همین پارلمان و در بیرون ازاین پارلمان فشارهایمان را متمرکز رهبران کاخ که درآنجا ساکن شده اند،میکنیم.

ما پردە از حقیقت برمیداریم که حق باکیست واشتباه هم ازجانب  کیست ، زیاده خواهی مربوط به کدامین جبهه است .

در واکنش دیگری درهمین راستا ،پروین بولدان نماینده شهر استانبول عضوفراکسیون ه د پ با ارجاع به سخنی از سیدرضادرسیم،رهبرقیام ۱۹۳۸ ـ۱۹۳۷درسیم درشمال کوردستان،تاکیدکرد”درمقابلتان زانونزدیم ،بگذار این اندوه هم درقلبتان جاخوش کند”.

۲۰مه۲۰۱۶پارلمان ترکیه دردومین نشست خود برای تصویب متن قضایی لغومصونیت نمایندگان ،نمایندگان م ه پ و آ ک پ وج ه پ رأی بر تصویب متن قضایی لغومصونیتها ازنمایندگان کورد رای دادند.

درمجموع ۵۳۳نماینده حاضردرنشست ،۳۷۶نماینده رای برتصویب دادند.طبق قانون ترکیه چنین فرایندهای قضایی نیاز به ۳۶۸رای داشته است .

منابع خبری ترکیه منتشر کرده اند ۱۳۸ نماینده رای منفی و ۱۸ نماینده بی تفاوت ویک نماینده هم رای نداده است .حزب دمکراتیک خلقها (ه د پ)۵۹کرسی درپارلمان ترکیه دارد وهیچکدام از نمایندگان مربوطه رأی بر تایید نداده اند.اولین نشست پارلمان ترکیه برای تصویب وتایید لغو مصونیت حقوقی نمایندگان روز ۱۷ مه ۲۰۱۶ برگزارشد وبخاطربه دست نیاوردن آرای کافی ،نشست مذکوربه۲۰مه ۲۰۱۶ موکول شد.

درحین اجرای پروسه ی قضایی لغو مصونیت ازنمایندگان زد وخوردهایی مابین نمایندگان ه د پ و آک پ روی داد، چون نمایندگان ه د پ میگویند هدف نهایی لغو مصونیت و از دور خارج کردن ه د پ از پارلمان است .این در حالیست که دادگاه علنی ترکیه ۳۵۴ شکایت برضدنمایندگان کورد تنظیم کرده است .

دادگاه علنی ترکیه درمجموع ۵۹ نماینده  “ه د پ “،برعلیه ۵۰ نماینده شکایت تنظیم کرده است .همچنین درمجموع شکایتهایی که بر علیه نمایندگان ه د پ تنظیم شده اند به تنهایی ۷۶ شکایت برعلیه صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک ه د پ میباشد .درخصوص این شکایتها نمایندگان ه د پ متحمل محکومیتهای بی شماری میشوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان