آرام فتحی به دادگاه احضار شد

KMMK:
بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، آرام فتحی فعال مدنی ساکن مریوان در شرق کوردستان به دادگاه احضار و قرار است سەشنبە ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ شمسی دادگاهی شود.
بر اساس گزارش دریافتی این فعال مدنی سرشناس مریوانی قرار است بە اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی دادگاهی شود.

این فعال مدنی تا کنون در چندین پروندە و با اتهامات متفاوت واهی از قبیل تبلیغ علیە نظام، اخلال در نظم و آسایش، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و… روبرو شده است.
احتمال میرود علت اتهام جدید وارده به این فعال مدنی شرق کوردستان، حضور و تردد ایشان در خیابان بوده باشد.
قابل ذکر است آقای فتحی که در چند سال گذشته بارها اخضار، بازجویی و محاکمه شده است.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در تلاش هستند که با اعمال فشار و ایجاد رعب ایشان را از ادامه فعالیت های مدنی منصرف نمایند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان