ماکو/تیرندازی نظامیان ترکیە بە گوسفندان و تهدید عشایر در سایە سکوت حکومت ایران

KMMK:

یکشنبە ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی، بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، حکومت ترکیە در مرز ساختگی مابین شرق و شمال کوردستان امنیت را از عشایر منطقه صلب کرده‌است.
نیروهای حکومت ترکیه از فاصلە یک‌کیلومتری مرز ساختگی بین شرق و شمال کوردستان به گوسفندان شلیک و اهالی را تهدید میکنند، دامداران اهالی روستاهای ولی‌کند، قوش و پنجرلو و بری بارها از سوی نیروهای حکومت ترکیه تهدید و دامهایشان هدف تیرندازی این نیروها قرار گرفته‌اند.
دامداران این روستاها گوسفندان خود را جهت چرا در خاک شرق کوردستان در فاصله یک کیلومتری مرز ساختگی با شمال حتی با وجود دیوار بتنی مرزی موجود نمیتوانند رها کنند، بارها از سوی نیروهای حکومت ترکیه در این منطقه به دامها شلیک، گوسفندانشان کشته و دامداران تهدید به کشتن شدە‌اند.
این در حالی است که اهالی این روستاها بارها به پاسگاهای حکومتی مراجعه کرده و از وضعیت موجود شاکی بوده‌اند، اما حکومت ایران تا کنون هیچ گونه واکنشی در این زمینه نداشته و سکوت کرده است.
سکوت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه میتواند مهر تاییدی بر ازار و اذیت هر چه بیشتر دامداران از سوی نیروهای حکومت ترکیه و صلب ارامش از مردم در این مناطق از شرق کوردستان باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان