اورمیه: اعتصاب غذا زندانیان زن در اعتراض به نبود خدمات بهداشتی

KMMK:

شنبە ٩ فروردین ۱۳۹۹ شمسی، حدود ٢٠٠ زندانی محبوس در زندان مرکزی ایران در شهر اورمیە شرق کوردستان در اعتراض بە نبود امکانات و خدمات بهداشتی در بند زنان و همچنین مخالفت مسئولین با آزادی موقت آنها پس از شیوع ویروس کرونا در این زندان، دست بە اعتصاب غذا زدەاند. تمامی زنان محبوس در بند زنان، نهار روز شنبە را تحویل نگرفتە و آن را بە زمین ریختە و اعلام کردەاند تا زمانی کە از حق آزادی موقت برخوردار نشوند، بە اعتصاب خود ادامە خواهند داد.
اعتصاب این زندانیان پس از مرگ یکی از زنان زندانی در بند زنان با نام ”فاطمە علیزاده“ ٥٣ سالە، اهل کرماشان بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا بودە است. فاطمە علیزادە یک روز قبل از مرگ، حال جسمی وخیمی داشته است و علی رغم مطلع کردن کادر درمانی، هیچ کدام از آنها برای درمان وی اقدام نکردەاند.
قابل ذکر است که وضعیت زندان ها در شهرهای شرق کوردستان و ایران بسیار خطرناک و فاقد هر گونه امکانات و خدمات بهداشتی می‌باشند. شیوع ویروس کرونا باعث ترس و وحشت زندانیان شده و در بسیاری از شهرها، زندانیان شورش کرده و از زندان فرار کرده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان