رشید ناصرزاده به شش سال حبس تعزیری محکوم شد

KMMK:
رشید ناصرزاده فعال زیست محیطی و از اعضای کوهنوردان پیشرو شنو (اشنویە) از سوی شعبە ١٠١ دادگاه کیفری ٢ جمهوری اسلامی ایران در شهر شنو بە ٦ سال حبس تعزیری محکوم شد.

طبق گزارش دریافتی، رشید ناصر زادە بە اتهام “اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیە امنیت کشور” بە تحمل ٥ سال حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ١ سال حبس تعزیری محکوم شدە است. وی همچنین از اتهام “جاسوسی برای گروهای مخالف نظام” تبرئە و حکم صادرە روز پنج شنبە ٧ فروردین ماه ۱۳۹۹ شمسی رسما بە وی ابلاغ شدە است. بر طبق قانون تجمیع احکام، حکم ارشد این شهروند یعنی ٥ سال حبس قابل اجرا می باشد.
رشید ناصر زادە، روز سەشنبە ١٢ آذر ۱۳۹۸ شمسی از سوی نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر شنو در حین بازگشت از اقلیم کوردستان و در مسیر پیرانشهر بە شنو بازداشت و پس از ۴۵ روز در تاریخ ٢٦ دی ماه با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزای نشست دادگاه آزاد شدە بود.
این فعال محیط زیست تمامی اتهامات وارده را رد کرده است. قابل ذکر است که حکومت ایران تلاش میکند، با متهم کردن فعالان مدنی، سیاسی و محیط زیستی به اتهامات بی اساس، آنها را از فعالیت بازداشته و فعالیتهای مدنی که به افزایش آگاهی جمعی می انجامند را محدود کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان