یک کولبری دیگر کشتە شد

کولبری دیگر کشتە شد.
طبق خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان پنجشنبە ۱۹ مە ۲٠۱٦کولبری کورد اهل پیرانشهر مورد اصابت گلولە قرار گرفت.و در نتیجە جان باخت.
کاسبکاری کورد اهل روستای ;همزاوا;از توابع شهر پیرانشهر بە اسم عباس کاک رحمان ;از بلندی های ;زیوکە و ماشکان;نزدیک مرز پیرانشهر از طرف نیروهای امنیتی مورد اصابت گلولە قرار گرفت و جان باخت.
قابل ذکر است نامبردە برای معیشت خود و خانوادەاش مجبور بە کولبری بودە کە نیروهای جمهوری اسلامی نامبردە را بە سختی زخنی کردند و در نتیجە کشتە شد.
کشتە شدن کولبران یکی از موضوعهای اصلی شرق کوردستان است کاسبکاران کورد برای معیشت خود ناچارند بە این کار پر زحمت روی بیاورند.نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون در دست داشتن هیچ حکم قضایی بە انها شلیک می کنند.
نبودن فرصت شغلی،فضای امنیتی در کوردستان بە تعویق انداختن تعمدی و تبعیض دلیل اقتصاد نا بە سامان کردستان است.
جمهوری اسلامی هیچ برنامەای برای سازندگی کوردستان ندارند و حتی برنامە ریزی شدە آن را بە تعویق می اندازند.بە این دلیل افراد زیادی ناچارند بە کاری مثل کولبری روی بیاوررند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان