٦ زندانی در زندان ارومیە اعدام شدند

طبق اطلاعات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان صبح امروز ٦ زندانی در زندان ارومیە اعدام شدند

در همین رابطە امدە است  کە فریدون رشیدی اهل ارومیه علی شمگردیان .اهل ارومیه، نادر محمدی  اهل ارومیه، نادر محمدی  اهل ارومیه،  فریدون رشیدی اهل ارومیه و حیدر امینی  اهل سلماس همگی از بند ۱۵ و دو زندانی دیگر به نامهای عزیز نوری‌اذر  اهل ارومیه و ناجی کیوانی  اهل ارومیه ( یک پای وی قبلا  توسط حکمی از سوی دادگاە انقلاب اسلامی قطع شده است)  کە در بند روان درمانی نگهداری میشدند. امروز صبح در زندان ارومیە اعدام شدند.

در همین رابطە امدە است کە دیروز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه شش زندانی جرایم مواد مخدری از بندهای ۱۵ و روانگردانی به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند و بامداد امروز سه شنبه حکم هر ۶ زندانی اجرا شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان