دختر دانشجوی کورد به دلیل تکلم به زبان کوردی از خوابگاه اخراج شد

 

یک دختر 20 ساله کورد که دانشجوی سال اول در دانشگاه آدانای ترکیه است به دلیل سخن گفتن به زبان کوردی از خوابگاه اخراج شد و بورس تحصیلی وی نیز قطع گردید.

خبرگزاری  CNNturk در خبری دراین بارە آوردە است، پینار چتین کایا، دختر 20 ساله کورد که دانشجوی سال اول در دانشگاه مندرس آدانا است به دلیل سخن گفتن به زبان  کوردی با خانواده خود از خوابگاه اخراج شد و بورس تحصیلی وی نیز قطع گردید. تکلم بە زبان مادری و ممنوعیت ان یکی از سیاست های دولت ترکیە جهت پیشبرد سیاست های آسیمیلاسیون ملت کورد بە کار بردە است.

پینار چتین کایا در تماس تلفنی با منزل خود به دلیل آن که پدر و مادرش قادر به تکلم به زبان ترکی نیستند به زبان ملی خود (کوردی) با آنان حرف زدە که این مسئله از جانب هم اتاقی های وی مورد اعتراض قرار گرفته و اتهام فعالیت در راستای عملیات های تروریستی به وی وارد شده است.

این موضوع به سازمان خوابگاه های آدانا کشیده شده و به دستور این سازمان این دختر 20 ساله توسط ژاندارمری دستگیر، از خوابگاه اخراج و بورس تحصیلی وی نیز قطع شده است.

با تحقیقات صورت گرفته توسط ژاندارمری ترکیه میان پینار چتین کایا و گروه های تروریستی”(قوانین شناختە شدە ضدترور قوانینی هستند کە دولت ترکیە بە منظور سرکوب کوردها بە کار می برد)” هیچ ارتباطی کشف نشد و مشخص گردید که هیچ سابقه قضایی به نام وی ثبت نشده است.

وی در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد، بعد از آزادی از مرکز ژاندارمری دو روز در خیابان ها بودم، موقعی که به خوابگاه برای جمع آوری وسایلم برگشتم با اتهام عامل انتحاری بودن مرا به خوابگاه راه ندادند. با تهمت و بهتان روبه رو هستم. با زندگی و آینده من بازی شده است.

نامبردە در ادامە می گوید تنها بە دلیل توهمات چند نفر مرا از خوابگاە بیرون کردەاند.

دولت ترکیە هموارە سیاست های امحا و انکار کوردها  را دنبال کردە و درصدد بودە کە هرگونە نشانی از کوردستان را از بین ببرد، در چند دهە گذشتە هزاران نفر کشتە، ترور و اوارە شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان