کرماشان: حکومت ایران پنج نفر را اعدام کرد


KMMK:
دوشنبه ۱۸ آذر ١٣٩٨ شمسی، ۵ زندانی کە بە اتهام قتل بە قصاص و اعدام محکوم شدە بودند، در زندان حکومت ایران در شهر کرماشان شرق کوردستان اعدام شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی اسامی دو تن از اعدام شدگان امیرخرم نجف آبادی و خلیل کرمی و امیرخرم نجف آبادی میباشد. خلیل کرمی ، ۴ سال پیش با اتهام قتل بازداشت و در دادگاە بە قصاص و اعدام محکوم شده بود. امیر خرم نجف آبادی سال ١٣٩٦ به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
تا لحظە انتشار این خبر از هویت سایر اعدام شدگان اطلاعی کسب نشدە است.
بر اساس آمار مرکز آمر جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ٤٠ نفر اعدام شدەاند کە با احتساب این پنج نفر تعداد آنها بە ٤٥ نفر رسیدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان