خشونت لجام گسیخته علیه زنان همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان


KMMK:
همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خشونت و حذف زنان از فضای سیاسی و اجتماعی جامعه شدت گرفته است، حکومت ایران با هدف قرار دادن زنان، تلاش دارد آنها را از ورود به مسائل مختلف اجتماعی منع و دستاوردهای آنها را نابود سازد.
اگرچه در منشور حقوق بشر، حقوق زنان به رسمیت شناخته شده است، اما تلاش جهت از خوبیگانگی و تبعیض علیه زنان در تمامی ابعاد جامعه مدرن سیستماتیک شده و زنان در ابعاد و صورتهای متفاوت به ابژه های تعریف شده تحت سلطه مردان بدل شده اند.
اما این وضعیت در خاورمیانه به شکلی دیگر خود را بازتولید کرده است، زنان برای ابتدایی ترین حقوقشان باید مبارزه کنند، در این راه با ممانعت‌های خانوادگی، اجتماعی و حکومتی روبرو میشوند. در تمامی بخش های کوردستان، زنان با ستم مضاعف روبرو بوده و حکومت های اشغالگر کوردستان جدای از سیاستهای استعماری و قتل عام ملت کورد، سیاستهای تبعیض آمیز علیه زنان را تشدید کرده‌اند.

طبق آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان در شرق کوردستان تنها در سال جاری میلادی بیش از بیست زن خودکشی یا کشته شده، چهار زن اعدام و تعداد بیشماری بازداشت و زندانی شده‌اند. بخش غالب بازداشت ها مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی بوده و‌ اغلب خودکشی و کشته شدن ها مربوط به نابرابری جنسیتی، تبعیض علیه زنان و نبود قوانین بی طرف و یکسان بوده است. قوانینی که متاسفانه تشدید مردسالاری و‌ نفی زنان بوده است.
در جنوب کوردستان روزانه شاهد خودکشی و‌ قتل زنان هستیم، در اقلیم کوردستان دادگاە سیوان قادر زن جوانی کە همراە سە کودکش توسط شوهرش در آتش سوختند همزمان با روز منع خشونت علیە زن برگزار می شود.
در غرب کوردستان بزرگترین قربانی جنگ زنان می باشند زنان بسیاری همراە کودکانشان آوارە شدند و بی سرپناە ماندەاند و روزانە شاهد مرگ عزیزانشان هستند، این جدایی از زنانی است که توسط گروه های جهادی ربوده و مورد تجاوز قرار گرفته اند.
در شمال کوردستان همزمان با تبعیضهای جنسیتی و مذهبی بیشترین آمار زنان زندانی سیاسی و فعال مدنی را میبینیم نبود آزادی بیان برای روزنامەنگاران باعث شدە بسیاری از زنان روزنامەنگار در زندان بە سر برند

در چند سال اخیر زنان در کوردستان توانسته‌اند در بسیاری از فعالیتها که مردانه حساب میشود، ورود و جایگاه خود را تثبیت کنند، ولی بدون شک دستیابی به جایگاه یکسان و خلاصی از نابرابری حقوقی نیازمند مبارزه بیشتر است.
در ایران و شرق کوردستان، زنان بعد از چهار دهه سرکوب، توانسته‌اند با مبارزات مستمر هنجارهای مردسالارانه و قوانین ضد زن جمهوری اسلامی ایران را پس زده و در اکثر جنبش های اجتماعی در نقش رهبر و پیشاهنگ ظاهر شوند.
تجمعات اخیر جامعه شرق کوردستان و ایران خود تاکیدی بر این مدعاست، جایی که حکومت ایران به آن اعتراف و با سناریوهای تبلیغاتی تلاش دارد مردان را با تبلیغ مسوم علیه آن کرده و به نفع خود وارد عمل کند.
اجرای قانونهای تبعیض آمیز و ضد زن، زنان رادر برابر مساله ای جدی قرار می دهد که دست یافتن به آزادی تنها با دست بردن در ساختارهای قدرت مرد حاکم امکان پذیر است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن گفتمان ضدزن و ضدانسانی جمهوری اسلامی ایران، در تلاش است تا صدای تمام تبعیض ها و خشونت ها علیه زنان باشد و در روز جهانی منع خشونت علیه زنان خواستار مبارزه و همگامی و عمل مشترک جامعه شرق کوردستان علیه گفتمان حذفی حکومت ایران است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

تلگرام
@KMMKKURDISTAN
پەیوەندی/ارتباط
@KMMKADMIN