گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە اکتبر ٢٠١٩

KMMK:

این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است. شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد توسط نیروهای امنیتی و انتظامی با نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

بر اساس اطلاعات جمع اوری شدە در این ماە ٢ زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان اعدام شدەاند.

 نامسنتاریخمکاناتهام
1رزگار زندی2701.10.2019سنهقتل
2عالم کریمی؟11.10.2019زندان ستهقتل

زندان و بازداشت

در این ماە ٢٣ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند.

 اسمتاریخمکاناتهام
1کمال کهنه پوشی14.10.2019مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
2همت کریمی14.10.2019مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
3دیاکو تابا14.10.2019مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
4مبین نادری14.10.2019مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
5امید حق پرست14.10.2019مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
6مبین کریمی14.10.2019مریوانتجمع حمایتی از روژاوا
7تیمی جوانپور14.10.2019سقزتجمع حمایتی از روژاوا
8عباس هاشم پور14.10.2019شنوتجمع حمایتی از روژاوا
9رشیدناصری14.10.2019شنوتجمع حمایتی از روژاوا
10سعید رحیم معروفی14.10.2019بانهتجمع حمایتی از روژاوا
11ابراهیم شوریای14.10.2019بانهتجمع حمایتی از روژاوا
12فریا حسینی14.10.2019بانهتجمع حمایتی از روژاوا
13بهاالدین حسینی14.10.2019بانهتجمع حمایتی از روژاوا
14آزاد رحمتی14.10.2019بانهتجمع حمایتی از روژاوا
15سلام رحمانی14.10.2019بانهتجمع حمایتی از روژاوا
16کاوه سمیعی14.10.2019بانهتجمع حمایتی از روژاوا
17فرامرز شریعتی17.10.2019سنهفعال کارگری 
18فرهاد طاری مراد17.10.2019سنهتجمع حمایتی از روژاوا
19سمکو معروفی19.10.2019بوکانعلت؟
20ژاکا اسماعیل پور19.10.2019بوکانعلت؟
21هومن فیضی19.10.2019بوکانعلت؟
22شاهو خضری19.10.2019بوکانعلت؟
23سامان ملکی23.10.2019سنهفعال کارگری 

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٧ کولبر و کاسبکار کشته  و ١٣ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

 اسمتاریخمحل علت
1عزیزرئیسی03.10.2019کیله شین ومرگورشلیک نیروهای سپاه پاسدارن
2آزاد قربانی نژاد08.10.2019مرزسردشتشلیک نیروهای انتظامی
3عبدالرحمان مرادی14.10.2019پیرانشهرشلیک نیروهای انتظامی
4صادق مرادی14.10.2019پیرانشهرشلیک نیروهای انتظامی
5لقمان رشیدزاده21.10.2019سردشتشلیک نیروهای انتظامی
6جواد رستم نژاد25.10.2019مرزنوسودتعقیب و گریز نیروهای نظامی

اسمتاریخ مکان
١نامدار صالح زاده23.10.2019جوانرود

کولبر و کاسبکار زخمی شدە

اسمسنتاریخمحل
 ١عادل یعقوبی2604.10.2019مرز ژالانی
 ٢پیمان؟05.10.2091سردشت
 ٣محسن بکر عزیز؟08.10.2019روستای دوله گرم
 ٤یوسف دُله؟09.10.2019پیرانشهر
 ٥ سالار پژوهی2810.10.2019دزآور
 ٦دیاکو شریفی2114.10.2019پاوه
 ٧محمد؟17.10.2019پیرانشهر
 ٨سمکو خلیلی باغچه؟17.10.2019سلماس
 ٩اسکندر حمزه زاده؟19.10.2019سردشت
 ١٠ستار رحیم نژاد؟21.10.2019هورامان
 ١١قادر محمدزاده؟03.10.2019سردشت
 ١٢محمد خالدی؟05.10.2019پاوه
 ١٣حاتم رضایی؟10.10.2019هورامان

مین

در نتیجە انفجار مین ٤ شهروند جان باختەاند.

اسمسنتاریخمکان
١عادل یعقوبی2604.10.2019مرز ژالانی
٢ سالار پژوهی2810.10.2019دزآور
٣    
٤ارسطو نیک بین؟30.10.2019سقز

خودکشی و قتل:

دراین ماه نیز ٣ نفر خودکشی کرده اند

اسمسنتاریخمکان
١شهریار احمدیاری؟07.10.2019سقز
٢نیاک جعفری1815.10.2019شویشه
٣الهام رسول پور؟21.10.2019مهاباد

جدایی از موارد بالا، در این ماە حکومت ترکیە غرب کوردستان را هدف حملە قرار دادە کە در نتیجە بمبارانهای هوایی، توپ باران، استفادە از سلاح های ممنونە فسفری و شیمیایی دەها نفر جان باختە و هزاران نفر آوارە شدەاند.
در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان