صدور حكم زندان براى دو فعال سياسى مدنى كورد

KMMK:
فعال سياسى مدنى كورد ” ايران راه پيكار” كه در ارديبهشت ماه سال جارى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى از طريق همكارى با يكى از احزاب كوردى بازداشت شده بود به ٣ سال حبس تعزيرى محكوم شد.

به نقل از گزارش كه سايت خبرى حقوق بشر كوردستان نيز مورد تاييد قرار داده، نامبرده در روزهاى گذشته بدون آمادگى و حتی حضور وكيل، در شعبه اول دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى ايران در سنه با رياست سعيدى محكوم به زندان شد.

همچنين از سويى ديگر ، “ولى نصرى” اهل شهر سنه كه اسفندماه سال گذشته بازداشت شده و بعد از ١٠ روز با سپردن قرار وثيقه بصورت موقت آزاد شده بود به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملى از طريق همكارى با احزاب كوردى مجموعاً به ٦ سال زندانى محكوم شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN