جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

دیواندرە/١٠ روز بي خبرى از سرنوشت یک کارگر بازداشتى از سوى نيروهاى امنيتى


KMMK:
روز پنجشنبە ١٧ مرداد ماە ١٣٩٨ شمسی ، یک کارگر نانوایی بە نام صديق سيفى اهل شهر ديواندره توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى در اين شهر بازداشت و به مكانى نامعلوم انتقال داده شده است و با گذشت ١٠ روز از بازداشت اين شهروند تاكنون اطلاعى از سرنوشت و وضعيت وى به دست نيامده است.

به نقل از گزارش ، نيروهاى امنيتى حكومت ايران با يورش به محل كار اين كارگر نامبرده را بازداشت مى كنند و پس از ان نيروهاى امنيتى منزل شخصى وى را مورد تفتيش قرار دادند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام

Related posts

اورمیه؛ تداوم بی خبری از صیاد درویشی

فشار نیروهای امنیتی بر فعالین آیین یارسان ادامه دارد

مریوان /روز زبان مادری/ عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم