تجمع اعتراضی ساکنان مناطق زلزلەزدە سر پل ذهاب

KMMK:
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساکنان روستای قلخانچک از توابع سرپل ذهاب دست به اعتراض زدند و خواستار لغو و باز پسگیری وام ها از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شدند.
شایان ذکر است این تحصن ها کە در شهر و روستاهای اطراف انجام گرفته است ولی هنوز تعداد زیادی از شهروندان با گذشت بیش از دو سال هنوز فاقد وسایل اولیه مورد نیاز زندگی هستند و در کانکس زندگی میکنند که فاقد بهداشت میباشد.
از طرفی جمهوری اسلامی ایران با فشار به خانوادهها و وادار کردن انها برای پس گیری وام های پرداختی زندگی مردم را مختل کردە است. شهروندان این مناطق فاقد شغل هستند و حتی در تامین مایحتاج روزمره زندگی با مشکل مواجه هستند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان