اورمیە/ موج اعتصاب غذا در این زندان جمهوری اسلامی ایران روبه افزایش است

KMMK:

ششمین زندانی سیاسی (عقیدتی) در زندان حکومت ایران در اورمیه دست به اعتصاب غذا زد.
روز چهارشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹٨ یک زندانی سیاسی سنی مذهب محبوس در زندان حکومت ایران در اورمیه به نام ” محمد پیشین ” اهل بوکان دست به اعتصاب غذا زد.
علت اعتصاب غذای محمد پیشین اعتراض به وضعیت زندان و عدم انتقال به زندان محل زندگیش گزارش شده است.

محمد پیشین، زندانی عقیدتی، فروردین ماه گذشته به اتهام همکاری با یک گروه سلفی بازداشت و در دادگاه حکومت ایران به ۳ سال زندان محکوم شده بود.
بر اساس گزارش؛ وضعیت جسمانی دیگر زندانیان اعتصاب کننده در زندان حکومتی اورمیه وخیم می باشد.
لازم به ذکر است؛ پیشتر مصطفی سبزی، رحمت تورگوت، بشیر پیرماوانه، قادر سلیمی و منصور چوپانی در هیمن رابطه در زندان حکومت ایران در اورمیه اعتصاب غذا کرده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان