سنه / بدهى ٥٠ ميليارد تومانى شهردارى شهر سنه به كارمندان و كارگران

KMMK:
به نقل از مدير كل امور شهرى و شوراهاى استان سنه جمشيد اسدى ، بدهى هاى شهرداريهاى اين استان بيش از ٥٠ ميليارد تومان مى باشد و همچنين از مشكلات شهرداريها و دهياريهاى اين استان و حقوق معوق كارگران اشاره كرد.

طبق گزارش ، اسدى در نشست مشترك شهرداران ، دهياران و اعضاى شوراى شهر و روستا با معاون عمرانى وزير و مسئول سازمان شهرداريها و دهياريها در ايران با اشاره به كمك مالى براى شهرداريهاى استان سنه خواستار افزايش اين كمكها بوده است.

لازم به ذكر است كه به دليل حقوق معوق كارگران بخش خدمات در برخى از شهرهاى استان سنه كارگران مجبور به تحصن و اعتراض دست جمعى شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان