مصدومیت دو کارگر در ایلام


KMMK:
روز چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ دو کارگر در جریان اتش سوزی در یک پالایشگاه گاز و در بخش چوار و در قسمت شیرین کردن گاز در ایلام دچار مصدومیت شدند.

ایران یکی از برجستەترین کشورهای جهان در رابطه با عدم ایمنی در هنگام کار و اساسا محل کار برای کارگران و کاسبکاران است که هر ساله ده ها کارگر هنگام کار جان خود را ازدست دادە و یا مصدوم و مجروح می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط

@KMMKADMIN

کانال تلگرام