مصدومیت دو کارگر در ایلام


KMMK:
روز چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ بر اساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ۲ کارگر در جریان اتش سوزی یک کارگاه شیرینی “شرکت اریان تجارت مانا “در ایلام دچار مصدومت شدن .

ایران یکی از برجستەترین کشورهای جهان در رابطه با عدم ایمنی در هنگام کار و اساسا محل کار برای کارگران و کاسبکاران است که هر ساله ده ها کارگر هنگام کار جان خود را ازدست دادە و یا مصدوم و مجروح می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@KMMKADMIN ارتباط

کانال تلگرام
@KMMKKURDISTAN