انفجار مین و قربانی‌های روزانه

جمعیت حقوق بشر کوردستان: دیروز دوشنبه ١٣ اردیبهشت شهروندی چهل و پنج سالە کە برای چیدن گیاهان وحشی و دارویی بە کوهستان‌های مجاور اشنویه جهت امرا معاش روزانە خود رفتە بود براثر انفجار مین یکی از پاهایش را از دست داد.

همچنین در همین روز حوالی ساعت ۱۲ ظهر در کوهستان پیرو مران در شهر بانه‌ی شرق کوردستان یک دختر جوان به اسم «هاجر واحدی» ۲۵ ساله هنگامی‌که برای چیدن گیاه و گل‌های بهاری به کوهستان مذکور رفته بود او هم براثر انفجار مین یکی از پاهایش را از دست داد.

همچنین در همین روز نیز انفجار مین دریکی از روستاهای پنجوین بە کشتەشدن یک‌تن از اعضا سپاه پاسداران و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید طبق گفتە شاهدان در محل این انفجار در دامنە کوە ‘کچلی’ مشرف بر روستای احمد گلوان از توابع شهر پنجوین در ایالت سلیمانیە اتفاق افتاده است.

باوجود گذشت سه دهه از پایان جنگ ایران و عراق تبعات زیان‌بار جنگ ایران و عراق ازجمله انفجار مین و مهمات باقی‌مانده از جنگ همچنان در پنج استان شرق کوردستان، ارومیه (آذربایجان غربی)، سنە (کوردستان)، کرمانشان (کرمانشاه) و ایلام روزانە قربانی می‌گیرد.

طبق گزارش‌ها رسمی و بر اساس تحقیقات رسمی جغرافیای سیاسی ایران با چهار میلیون و دویست هکتار دومین کشور آلوده به مین در دنیاست و در این میان استان‌های سنە، ارومیه کرماشان و ایلام آلوده‌ترین مناطق ایران بە مین و مهمات نظامی محسوب می‌شوند کە در این میان ایلام با یک‌میلیون و هفت‌صد هزار هکتار مساحت آلودگی به مین و مهمات عمل‌نکرده آلوده‌ترین استان محسوب می‌گردد.

طبق گزارش‌ها رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ از اول سال ١٣٩٥ جاری تاکنون براثر انفجار مین و مهمات جنگی بیش از ٢٧ نفر زخمی و یا کشتە شده‌اند که در میان آن‌ها سە کودک و دو نوجوان وجود دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان