زن جوانى براثر وصل شدن جريان مستقيم برق به  بدنش درگذشت

طبق گزارشات رسیدەبە جمعیت حقوق بشر کوردستان :روز دوشنبە۱۳اردیبهشت ۹۵ ،یک زن جوان بر اثر وصل جريان مستقيم برق به بدنش جان خود را ارز دست داد.

طبق اظهرات يكى از خويشاوندان: زن متوى گلالە .ش  اهل شهر مهاباد نام داشت کە متاهل ودارای یک فرزند است.کە در روز دوشنبە بە علت وصل كردن جريان  مستقيم برق به بدنش توسط يك دعا نويس دچار ایست قلبی شدە و جان خود را ازدست دادە است.

طبق اظهارات گفتە شدە:درهنگام وصل شدن جریان برق بە سینە، نامبردە تلاش زیادی جهت قطع برق انحام داده است اما مرد دعا نويس مانع از قطع جريان برق شده است.

پس از ارجاع بەبیمارستان امام خمینی شهر مهاباد مرگ زن تائید وجهت تحقیق بە سرد خانە بیمارستان منتقل شدەاست.

شیان ذكر است کە ظاهرامرد دعا نویس جهت خارج کردن جن از بدن زن اقدام بە وصل جریان مستقیم برق بە سینەی وی کردە است کە پس از ارجاع جسد بە بیمارستان و تائید مرگ وی مرد دعانویس(تالحظه ى تنظيم خبر)متوارى شده است.

ساليانه شمار زيادى از زنان طبقه پایین جامعەدر شرق كوردستان و ايران بە دلیل اعتقادات خرافی و سطح سواد پایین بە افرادغير متخصص رجوع كرده ومتحمل زيان مالى و جانى جبران ناپذيرى مى شوند.

جمعیت حقوق بشر کردستان