بى خبرى از سرنوشت يك شهروند مريوانى پس از احضار توسط اداره اطلاعات

KMMK:
دوشنبه ٢٤ تير ماه ١٣٩٨ شمسى ، يك شهروند به نام خالد سورى ساكن روستاى چۆر از مريوان به اداره اطلاعات فراخوانده مى شود ، اين شهروند بعد از احضار بع اداره اطلاعات ايران در مريوان ، تاكنون به منزل خود برنگشته و هيچ اطلاعى از سرنوشت وى در دست نيست.

خالد سورى متأهل و كشاورز مى باشد.
احضار و بى خبرى از سرنوشت نامبرده در حاليست كه در روزهاى گذشته ده ها تن به مراكز امنيتى حكومت ايران در شرق كوردستان احضار شده اند.

طبق گزارش هاى مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جارى ميلادى تاكنون ۲۱۰ شهروند شرق كوردستان بازداشت و با اضافه شدن بازداشت اين شهروند اين امار به ۲۱۱ تن رسيد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان