بازداشت دو شهروند کورد در ســقز

KMMK:

در روزهای دوشنبە و سەشنبە مورخ ۱۷ و ۱۸ی تیرماە ۱۳۹۸ ، دو نفر از اعضای گروە کوهنوردی هلو در شهر سقز بە نامهای “فایق یوسفی (مربی ورزشهای رزمی)” و ” هادی محمدزادە” توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز بازداشت و بە بازداشتگاە این نهاد امنیتی منتقل شدند.

بر اساس گزارش فوق کە خبرگزاری مکریان تأیید نمودە است تا لحظەی تنظیم این خبر اطلاعی از سرنوشت نامبردگان پخش نشدە است.

طبق اسناد مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال نو میلادی تاکنون ۱۹٥شهروند و فعال سیاسی و مدنی و زیست محیطی کورد در شرق کوردستان بازداشت گردیدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان