هورامان/ غارت اموال کولبران توسط نیروهای مرزبانی ایران

KMMK:

سه شنبه شب ۲٨ خرداد ۱۳۹٨ اموال کاروانی ازکولبران که در مرز هورامان در محور تەته در حال عبور بودند توسط نیروهای مرزبانی حکومت ایران غارت شد.

بر اساس خبر منتشره؛ شب سه شنبه یک کاروان از کولبران مرز تەته مورد حمله ی نیروهای مرزبانی قرار گرفتند، نیروهای مرزبانی حکومت ایران بر روی کولبرن آتش گشودند که خوشبختانه کسی ار لحاظ جانی آسیب ندید اما گزارش مبتنی بر این است که اموال این کاروان توسط نیروهای مرزی حکومتی غارت شده است.
لازم به ذکر است حکومت ایران با اخذ سیاستهای خصمانه در شرق کوردستان و با ایجاد فضای تبعیض آمیز در این بخش از کوردستان امرار معاش مردم را در این منطقه ا بسیار سخت کرده بە صورتی که حجم عظیمی از مردم کورد برای تهیه امورات زندگی مجبور به کولبری در مناطق مرزی با جنوب کوردستان شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان