خودکشی دو زن جوان در ایلام و کامیران

KMMK:

چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹٨ خورشیدی، دو زن جوان اهل ایلام و کامیران (کامیاران) بە زندگی خود پایان دادند.

آنا سید میرزایی ۲۴ سالە اهل آبدانان از توابع ایلام در اقدامی کە دلیل آن مشکلات خانوادگی اعلام شدە با حلق‌آویز کردن خود بە زندگی خود پایان داد.

ژیلا مظفری ۲۲ سالە اهل روستای پشتە از توابع کامیران نیز در همین روز اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان داد.

وضعیت بد اقتصادی مردم شرق کوردستان ازیک‌طرف و سرکوب و فشار مضاعف بر زنان در خانواده و جامعە از طرف دیگر بە گونەای زنان را در تنگنای روحی و روانی به‌دوراز آزادی‌های اجتماعی برای فعالیت و حضور در جامعە قرار داده کە درنتیجه این چنین راه‌کارهای اشتباهِ قانونی و اجتماعی، شاهد افزایش روزافزون اقدام بە خودکشی زنان در جامعە هستیم.

بر اساس داده‌های آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال نوی میلادی تاکنون ۲۶ زن اقدام بە خودکشی کرده‌اند که از این تعداد ۴ دختر زیر سن ۱٨ سال بوده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان