جایگاه نصب مجسمه شاعر کورد ماموستا قانع تخریب شد/ شهرداری مریوان

KMMK:
روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ خورشیدی، جایگاه نصب مجسمه شاعر کورد ماموستا قانع از سوی شهرداری این شهر تخریب شد.

این جایگاه رسما به نام این استاد و شاعر کورد تعیین شده بود و قراربود مجسمه ماموستا قانع در آن مکان نصب شود.
این عمل شهرداری مریوان، فعالان این شهر را نگران کرده است و به شیوه های گوناگون به تخریب این مکان اعتراض خودرا نشان داده اند.

محمد کابلی ( قانع۱۸۹۸- ۱۹۶۵) اهل شهر مریوان و از شعرای بسیار مشهور کورد است و بدلیل سروده هایش به “شاعر استثمار شدگان کوردستان” مشهور شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان