تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه کوردستان به محرومیت از تحصیل و حجاب اجباری

KMMK:
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی ، دانشجویان دانشگاه ک‌ردستان در شهر سنه در اعتراض به محرومیت از تحصیل دانشجویان سیاسی دست به تجمع زدند.
معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار بازگشت دانشجویان اخراجی به سر کلاس های درس شدند.
شایان ذکر است که دانشجویان بسیاری از تحصیل محروم شده و به عنوان دانشجوی ستارەدار شناخته میشوند.
همزمان با این تجمع و همزمان با تجمع دانشجویان دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاه کوردستان در شهر سنه در مقابل مرکز رشد و فناوری این دانشگاه تجمع کرده و علیه حجاب و پوشش اجباری شعار دادند. در پی این اعتراض عوامل حراست دانشگاه در محل حاضر شدند و دانشجویان به حرکت پایان دادند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان