خودکشی یک مرد ۳٨ سالە در سقز

KMMK:

جمعە ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹٨ خورشیدی، یک مرد ۳٨ سالە اهل سقز، بە نام حسن محمودی متٲهل، ساکن در محلە گولان این شهر، بە زندگی خود پایان داد.

لازم بذکرست کە، این شهروند بە دلیل بیکاری و مشکلات مالی اقدام بە انجام این کار کردە است.

بیکاری و مشکلات معیشتی بی پایان یکی از اصلی ترین علل خودکشی در شرق کوردستان است کە خود نتیجە سیاستهای چندین دهەی جمهوری اسلامی ایران در برابر مردم این منطقەست.

با استناد بە دادەهای جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال نوی میلادی تا کنون ۱۵ مرد و ۲۰ زن در مجموع ۳۵ نفر اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان