تبعیض آشکار نسبت بە شرق کوردستان/ خسارت ناشی از سیل جبران نخواهد شد

KMMK:

کامل گلباغی مسئول دبیرخانه حکومتی نظارت بر کانون های مساجد حکومت ایران پر استان سنه اعلام کرده است با توجه به مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات که دولت به نوعی با آن مواجه است، جبران خسارات ناشی از سیل محال به نظر می رسد.

لازم به ذکر است دولت ایران همواره در طول چهل سال حکومت، سیاست تبعیض نسبت به ملت کورد در شرق کوردستان را پیروی کرده است.
این اظهار نظر در حالی صورت می گیرد، که ۲۰۹۶ مسجد خالی در کردستان وجود دارد که هزینه نگهداری این امکان بعهده دولت ایران است که حکومت جمهوری اسلامی ایران هزینه های آن را از بودجه عمومی و سرمایه های ملت کورد تامین می کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان