حمله پليس تركيه به خانواده هاى زندانيان و بازداشت ٢٠ تن از انان

KMMK:
سەشنبه ٢٣ آپریل ٢٠١٩ نيروهاى پليس دولت تركيه به بستگان زندانى كه مى خواستند در مقابل قسمت ( م) زندان ايلج تجمع اعتراضى برپاكنند حمله برد و دست كم ٢٠ نفر را بازداشت كردند.

خانواده هاى زندانيان و اين افراد بازداشتى كه به منظور پايان دادن به حصر و انزواى عبدالله اوجالان در اعتصاب بسر مى برند سعى بر ان داشتند كه در مقابل بخش ( م ) زندان ايلج مصاحبه مطبوعاتى دهند و تجمع كنند ولى پليس تركیە به تجمع كنندگان يورش برد.

پليس تركيه با اتومبيل هاى زرهى در مقابل اين زندان تجمع بستگان زندانيان را محاصره كرده و بعداً به انها حمله مى كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان