لورستان/ فاجعه بیکاری دیگر ارمغان سیلاب برای این استان شد

KMMK: ‌

چهارشنبه ۲٨ فروردین ۱۳۹٨، علی آشتاب، مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکومت ایران در لورستان اذعان داشت؛ حدود ۱٨ هزار نفر بر اثر تبعات ناشی از خسارات سیل در این استان شغل هایشان را ازدست داده اند.
وی با اعلم این خبر افزود؛ بخش عظیمی از مردم استان با خسارات به وجود آمده بر اثر سیل شغل خود را از دست داده اند. همچنین گفت؛ تنها در بخش مشاغل خانگی و صنایع دستی ۶ هزار نفر بیکار شده اند.

بنا به گفته نامبرده؛ در بخش کشاورزی هفت هزار و ۵۰۰ واحد کشاورزی و در بخش اصناف چهار هزار و ۳۳۵ واحد و در بخش صنعتی نیز ٨۵ واحد صنعتی آسیب دیده اند که در کل واحدهای آسیب دیده افراد شاغل در آن بیکار شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان